2023-1 Algemene voorwaarden “Puur Vertrouwen”

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘Puur Vertrouwen’, gedane
aanbiedingen en de door Puur Vertrouwen gesloten overeenkomsten tussen Puur Vertrouwen en
cursist/deelnemer en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot
cursussen, trainingen, opleidingen, trajecten, workshops, evenementen en anderzijds, hoe ook
genaamd, hierna gezamenlijk te noemen ‘trainingen’.
1.2 Aanbiedingen van Puur Vertrouwen, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen,
zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en
roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van trainingen is steeds afhankelijk van de hoeveelheid
aanmeldingen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Puur Vertrouwen en de cursist/deelnemer zullen
alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden en/of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden en/of geldende jurisprudentie / wetgeving op dit punt.
2. Inschrijving en voorwaarden voor annulering
2.1 Inschrijving dient schriftelijk te geschieden via e-mail of een (online) inschrijfformulier.
2.2 Met het inschrijven gaat cursist/deelnemer akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor
verder artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2.3 De cursist/deelnemer is definitief ingeschreven voor de training wanneer de cursist/deelnemer
per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen en het trainings-geld volledig voldaan
is. Op dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen Puur Vertrouwen en de
cursist/deelnemer.
2.4 Puur vertrouwen rekent € 35,= inschrijfkosten, dit is bij de prijs inbegrepen. Voor een avond
workshop is dit €5,=.
2.5 Indien cursist/deelnemer uiterlijk tot 6 weken voorafgaand de start van de training annuleert is
restitutie van het cursusgeld mogelijk minus het inschrijfgeld.
2.6 Indien cursist/deelnemer binnen 6 weken voorafgaand de start van de training annuleert is de
cursist/deelnemer het volledige cursusgeld blijvend verschuldigd, zonder restitutie mogelijkheid.
2.7 Indien cursist/deelnemer de training af wenst te breken nadat de training reeds van start is
gegaan, dan is cursist/deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.
2.8 Indien een cursist/deelnemer één of meerdere lessen van een training vanwege ziekte en/of een
andere overmacht-situatie heeft gemist is restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
2.9 Indien de training niet doorgaat vanwege een tekort aan deelnemers, dan wordt het reeds
betaalde cursusgeld gerestitueerd.
3. Betaling
3.1 Betaling voor deelname aan trainingen dient tijdig per overboeking te geschieden op
rekeningnummer: NL74 RABO 0139 0003 05 t.n.v. Mw. R. Weijer. Bij betaling graag naam
cursist/deelnemer vermelden.
3.2 Volledige betaling is bevestiging van de inschrijving van de training.
3.3 Betaling van een training in termijnen is mogelijk tegen een meerprijs per termijn. Afspraken
hiervoor worden/zijn vastgelegd in de persoonlijke overeenkomst tussen Puur Vertrouwen en de
cursist/deelnemer.
3.4 Indien de cursist/deelnemer de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal de cursist/deelnemer automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling
vereist is. In geval van betalingsverzuim door de cursist/deelnemer is Puur Vertrouwen gerechtigd
alle ten behoeve van de cursist/deelnemer te verrichten werkzaamheden / trainingen met
onmiddellijke ingang definitief te staken en/of tijdelijk op te schorten, zonder dat zij daarvoor op
enige wijze jegens de cursist/deelnemer schadeplichtig kan worden.
3.5 Indien de cursist/deelnemer in gebreke blijft met betaling, zal er tot incassomaatregelen kunnen
worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt dan verhoogd met de wettelijke rente en
incasso- en proceskosten.
4. Overmacht
4.1 Indien door ziekte of enig andere overmacht-situatie een trainer of docent van een training niet
in staat is een training uit te voeren, dan zal Puur Vertrouwen in overleg met de cursist/deelnemer:
– 1. Zoeken naar een kwalitatief gelijkwaardige vervanger.
– 2. Zoeken naar vervangende data.
– 3. De training annuleren. Bij annulering zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort
op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
5. Algemene bepalingen
5.1 De cursist/deelnemer van een training dient zich correct te gedragen en zich te houden aan
aanwijzingen van Puur Vertrouwen.
5.2 Puur Vertrouwen heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie
te weigeren.
5.3 Puur Vertrouwen is bevoegd om personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe
bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten)
verwijderen.
5.4 Puur Vertrouwen is bevoegd personen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend
de toegang tot de les te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke
restitutie van het lesgeld.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De cursist/deelnemer is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of cursist/deelnemer de
lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. Puur
Vertrouwen is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die
geschiktheid. Cursist/deelnemer vrijwaart Puur Vertrouwen voor eventuele aanspraken van derden,
waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medecursisten/mededeelnemers.
6.2 Puur Vertrouwen is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van
deelname aan de training en/of verblijf op en nabij de trainingslocatie.
6.3 Puur Vertrouwen zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van een docent/trainer kan worden verwacht. Puur Vertrouwen
heeft een inspanningsverplichting jegens de cursist/deelnemer, nooit een resultaatverplichting.
6.4 Puur Vertrouwen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen
van persoonlijke eigendommen van cursist/deelnemer of andere meegebrachte materialen
gedurende de training of anderszins verblijf in de trainingsruimte of een andere ingehuurde
trainings- en/of verblijflocatie door Puur Vertrouwen.
7. Toepasselijk recht
7.1 Op alle overeenkomsten tussen Puur Vertrouwen en de cursist/deelnemer waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.